Legitymacje studenckie i zdjęcia
| www.wsg.edu.pl |
 W związku z koniecznoś›cią… wprowadzenia studenckich elektronicznych legitymacji wszyscy studenci naszej Uczelni zobowią…zani są… do dostarczenia kolorowych zdjęć w formie cyfrowej do dziekanatu WSB na płycie CD.

Istnieje także możliwość ‡ przesł‚ania zdjęć‡ w formacie cyfrowym na skrzynkę pocztową… Dziekanatu.
Adres :  wsg@wsg.edu.pl
Zdję™cie dostarczone do dziekanatu należy nazwać IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ PESELEM, np. JAN NOWAK 84010212345.jpg


Parametry zdjęcia:

* zdjęcie kolorowe
* wymiary minimalne to: 240 px szerokości oraz 300 px wysokoś›ci, w przypadku większego zdję™cia szerokość‡  oraz wysokość muszą… być‡ wzglę™dem siebie proporcjonalnie zwię™kszone (np. zdję™cie dwukrotnie wię™ksze powinno mieć wymiary 480 px na 600 px)
* format pliku JPG
* rozmiar pliku do 50 kB